Friesische Verschleißtechnik, Datenschutz

Ochrona danych

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy także naszej strony na Facebooku: https://www.facebook.com/Friesische-Verschleisstechnik-GmbH-CoKG-395711524141136/

 

Nazwa i adres administratora

FRIESISCHE VERSCHLEISSTECHNIK GmbH & Co. KG
Am Industriepark 16
26670 Uplengen

 

Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych

1. Zakres przetwarzania danych osobowych

Zbieramy i wykorzystujemy dane osobowe naszych użytkowników zasadniczo tylko wtedy, gdy jest to konieczne w celu udostępnienia działającej strony internetowej oraz naszych treści i usług. Zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych naszych użytkowników odbywa się regularnie tylko za zgodą użytkownika. Wyjątek stanowią sytuacje, w których wcześniejsze uzyskanie zgody jest niemożliwe ze względów faktycznych, a przetwarzanie danych jest dozwolone przez przepisy prawne.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Jeśli do procesów przetwarzania danych osobowych prosimy o zgodę danej osoby, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a unijnego rozporządzenia w sprawie przetwarzania danych (RODO). W przypadku przetwarzania danych osobowych, które jest konieczne do realizacji umowy, której stroną jest osoba zainteresowana, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dotyczy to także procesów przetwarzania, które są konieczne do realizacji działań przed zawarciem umowy. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do realizacji zobowiązania prawnego, któremu podlega nasze przedsiębiorstwo, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W przypadku jeśli życiowe interesy osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej sprawiają, że konieczne jest przetwarzanie danych osobowych, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. d RODO. Jeśli przetwarzanie jest konieczne do ochrony uzasadnionego interesu naszego przedsiębiorstwa lub osoby trzeciej oraz interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, przeważają pierwszy z wymienionych interesów, podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3. Usunięcie danych i okres przechowywania

Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, są usuwane lub blokowane, jeśli nie występuje cel przechowywania. Ponadto dane mogą być przechowywane, jeśli przewidział to europejski lub krajowy ustawodawca w unijnych rozporządzeniach, ustawach lub innych przepisach, którym podlega administrator. Dane są blokowane lub usuwane także wtedy, jeśli upływa termin przechowywania wymagany w wymienionych normach, chyba że istnieje konieczność dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub wypełnienia umowy.

 

Udostępnienie strony internetowej i tworzenie plików dziennika

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Hostingiem naszych stron internetowych zajmuje się firma ALL-INKL.COM. Podczas wejścia na nasze strony internetowe system usług hostingowych zbiera dane. ALL-INKL.COM podaje następującą informację: „Ze względów wynikających z prawa ochrony danych nazwa hosta w plikach dziennika lub adres IP klienta wchodzącego na stronę są anonimizowane. W plikach dziennika anonimizowane są tylko wpisy dla hosta klienta lub, jeśli nie można go określić, adres IP klienta. Do wyboru dostępnych jest wyłącznie ostatnich 6 tygodni.” W kwestii zapisywania wejść na stronę przez ALL-INKL.COM sam ALL-INKL.COM podaje: „W przypadku wejścia na Twoją stronę internetową przez odwiedzających rejestrowane są adresy IP tych odwiedzających i zapisywane w plikach dziennika. Adresy IP osób odwiedzających Twoje strony internetowe zapisujemy w celu rozpoznania i odparcia ataków przez maksymalnie siedem dni.” Podczas każdego wejścia na nasze strony internetowe nasz system zbiera automatycznie dane i informacje o systemie komputerowym komputera wchodzącego na stronę.

Zbierane są przy tym następujące dane:

(1) informacje na temat typu przeglądarki i wykorzystywanej wersji

(2) system operacyjny użytkownika

(3) dostawca usług internetowych użytkownika

(4) adres IP użytkownika

(5) data i godzina dostępu

(6) strony internetowe, z których system użytkownika przeszedł na naszą stronę internetową

(7) strony internetowe, które są wywoływane przez system użytkownika za pomocą naszej strony internetowej

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną tymczasowego przechowywania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3. Cel przetwarzania danych

Tymczasowe zapisywanie adresu IP przez system jest konieczne, aby umożliwić dostarczenie strony internetowej na komputer użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi pozostać zapisany na czas trwania sesji. Zapisywanie w plikach dziennika następuje celem zapewnienia funkcjonalności strony. Ponadto dane służą nam w celu optymalizacji strony internetowej oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów techniki informacyjnej. W związku z tym dane nie są analizowane w celach marketingowych. Celów tych dotyczy także nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

4. Okres przechowywania

Dane zostają usunięte, jeśli nie są już potrzebne do osiągnięcia celu ich zbierania. W przypadku zbierania danych w celu udostępnienia strony internetowej momentem tym jest zakończenie danej sesji. W przypadku zapisywania danych w plikach dziennika następuje to najpóźniej po siedmiu dniach. Zapisywanie wykraczające poza powyższy zakres jest możliwe. W tym przypadku adresy IP użytkowników są usuwane lub przedstawiane w sposób niekonwencjonalny, co uniemożliwia przyporządkowanie klienta wchodzącego na stronę. Według informacji ALL-INKL.COM pliki dziennika mogą być analizowane w sposób zanonimizowany maksymalnie 6 tygodni wstecz.

5. Możliwość sprzeciwu i usunięcia

Zbieranie danych w celu udostępnienia strony internetowej i zapisywanie danych w plikach dziennika jest bezwzględnie konieczne do prowadzenia strony internetowej. Użytkownik nie może się tej możliwości sprzeciwić.

 

Wykorzystanie plików cookie

a) Opis i zakres przetwarzania danych

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Cookie są to pliki tekstowe, które są zapisywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową na systemie komputerowym użytkownika. Jeśli użytkownik wchodzi na stronę internetową, na jego systemie operacyjnym może zostać zapisany plik cookie. Ten plik cookie zawiera charakterystyczną sekwencję znaków, umożliwiającą jednoznaczną identyfikację przeglądarki podczas ponownego wejścia na stronę internetową.

 

Stosujemy pliki cookie (cookie techniczne), aby nasza strona internetowa była bardziej przyjazna dla użytkowników. Niektóre elementy naszej strony internetowej wymagają, aby przeglądarka internetowa wywołująca stronę mogła zostać zidentyfikowana także po zmianie strony. W plikach cookie zapisywane są i przekazywane następujące dane:

(1) ustawienia języka

(2) informacje dotyczące logowania

(3) informacje techniczne dotyczące wykorzystywania strony

b) Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przy wykorzystaniu plików cookie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

c) Cel przetwarzania danych

Celem wykorzystywania plików cookie niezbędnych pod względem technicznym jest uproszczenie użytkowania stron internetowych dla użytkowników. Bez stosowania plików cookie nie można zaoferować niektórych funkcji naszej strony internetowej. Wymagają one ponownego rozpoznania przeglądarki także po zmianie strony. Dane użytkowników zebrane przez pliki cookie niezbędne pod względem technicznym (ustawienia języka) nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników.

e) Okres przechowywania, możliwość sprzeciwu i usunięcia

Pliki cookie są zapisywane na komputerze użytkownika i przekazywane przez niego do naszej strony. Dlatego jako użytkownik masz także pełną kontrolę nad wykorzystywaniem plików cookie. Poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej możesz dezaktywować lub ograniczyć przenoszenie plików cookie. Już zapisane pliki cookie można w każdej chwili usunąć. Może to nastąpić także automatycznie. W przypadku dezaktywowania plików cookie dla naszej strony internetowej nie będzie możliwe wykorzystywanie w pełnym zakresie wszystkich funkcji strony.

 

Analiza internetowa za pomocą Google Analytics

Na podstawie naszych uzasadnionych interesów (tzn. interesu związanego z analizą, optymalizacją i ekonomicznym administrowaniem naszą ofertą internetową w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO) stosujemy Google Analytics, usługę analizy internetowej firmy Google LLC („Google”). Google wykorzystuje pliki cookies. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z oferty internetowej przez użytkownika są z reguły przesyłane na serwer firmy Google w Stanach Zjednoczonych i tam są przechowywane. Google posiada certyfikat porozumienia Privacy Shield i gwarantuje tym samym przestrzeganie europejskiego prawa ochrony danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google wykorzysta te informacje na nasze zlecenie, aby przeanalizować korzystanie z naszej oferty internetowej przez użytkowników, aby tworzyć raporty dotyczące aktywności w obrębie tej oferty internetowej oraz świadczyć wobec nas inne usługi związane z korzystaniem z tej oferty internetowej i z Internetu. Ponadto z przetworzonych danych mogą być tworzone pseudonimowe profile użytkowania użytkowników.

Stosujemy Google Analytics tylko z aktywowaną anonimizacją IP. Oznacza to, że adres IP użytkowników w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej oraz w innych krajach objętych Porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym zostanie przez Google wcześniej skrócony. Tylko w szczególnych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam skrócony.

Adres IP przesłany z wyszukiwarki użytkownika nie jest łączony z innymi danymi Google. Użytkownicy mogą zapobiec zapisywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie swojego oprogramowania przeglądarki; użytkownicy mogą ponadto zapobiec zbieraniu przez Google danych wygenerowanych przez cookie i dotyczących korzystania przez nich z oferty internetowej oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym adresem:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Alternatywnie do wtyczki do przeglądarki można kliknąć ten link, aby w przyszłości zapobiec zbieraniu przez Google Analytics na tej stronie internetowej. W tym celu na urządzeniu końcowym zostanie zapisany plik opt-out-cookie. Aby usunąć swoje pliki cookie, należy ponownie kliknąć link. Dodatkowe informacje dotyczące wykorzystywania danych przez Google, możliwości ustawienia i sprzeciwu znajdują się na stronach internetowych Google:
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners („Wykorzystywanie danych przez Google podczas korzystania z witryn lub aplikacji naszych partnerów”),
http://www.google.com/policies/technologies/ads („Wykorzystywanie danych do celów reklamowych”),
http://www.google.de/settings/ads („Zarządzanie informacjami, które wykorzystuje Google, aby wyświetlać reklamę”).

 

Nawiązywanie kontaktu i formularz kontaktowy

1. Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej znajdują się formularze, które można wykorzystać do nawiązania kontaktu drogą elektroniczną. Jeśli użytkownik skorzysta z tej możliwości, dane wpisane w oknie wprowadzania zostaną do nas przekazane i zapisane.

Dane te to:

(1) imię

(2) nazwisko

(3) adres e-mail

(4) numer telefonu

(5) kod pocztowy i miejscowość

(6) ulica i numer domu

W momencie wysłania wiadomości zapisywane są dodatkowo następujące dane:

(1) adres IP użytkownika

(2) data i godzina rejestracji

Do przetwarzania danych zostaniesz poproszony w ramach procesu wysyłania o udzielenie zgody oraz zostaniesz odesłany do niniejszej Polityki Prywatności. Alternatywnie nawiązanie kontaktu możliwe jest także za pośrednictwem udostępnionego adresu e-mail. W tym przypadku zapisywane są dane osobowe użytkownika przekazane za pomocą wiadomości e-mail. W związku z tym dane nie są przekazywane osobom trzecim. Dane są wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania konwersacji.

2. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych w przypadku istnienia zgody użytkownika jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych, które są przekazywane w trakcie przesyłania e-maila, jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli celem kontaktu e-mailowego jest zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 

3. Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych osobowych z okna wprowadzania danych służy nam wyłącznie do opracowania nawiązania kontaktu. W przypadku nawiązania kontaktu drogą e-mailową występuje także niezbędny uzasadniony interes w przetwarzaniu danych. Pozostałe dane osobowe przetwarzane podczas procesu wysyłania służą do zapobiegania nadużyciu formularza kontaktowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów techniki informacyjnej.

 

4. Okres przechowywania

Dane zostają usunięte, jeśli nie są już potrzebne do osiągnięcia celu ich zbierania. W przypadku danych osobowych z okna wprowadzania formularza kontaktowego i tych, które zostały przesłane e-mailem, następuje to w momencie zakończenia konwersacji z użytkownikiem. Konwersacja jest zakończona wówczas, jeśli na podstawie okoliczności można stwierdzić, że ostatecznie wyjaśniono daną sprawę. Dane osobowe zebrane dodatkowo podczas procesu wysyłania są usuwane najpóźniej w terminie siedmiu dni.

 

5. Możliwość sprzeciwu i usunięcia

Użytkownik ma w każdej chwili możliwość cofnięcia swojej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jeśli użytkownik nawiąże z nami kontakt drogą e-mailową, może w każdej chwili sprzeciwić się zapisywaniu jego danych osobowych. W takim przypadku konwersacja nie może być kontynuowana.

Nastąpi opis, w jaki sposób możliwe jest odwołanie zgody i sprzeciw wobec zapisywania.

W takim przypadku usuwane są wszystkie dane osobowe, które zostały zapisane w związku z nawiązaniem kontaktu.

 

Google Maps

Nasza strona internetowa wykorzystuje mapy Google Maps. Administratorem usługi związanej z udostępnianiem map jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Wyświetlanie map może ze względów technicznych wymagać rejestrowania przez Google (administratora treści) adresu IP użytkowników. Warunki użytkowania Google Maps znajdują się na stronie:
https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

 

YouTube

Na stronie zintegrowaliśmy filmy wideo platformy YouTube, której dostawcą jest firma Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Polityka Prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/, klauzula opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated.

 

Prawa osoby, której dane dotyczą

Jeśli przetwarzane są Twoje dane osobowe, jesteś zgodnie z RODO osobą, której dane dotyczą, i względem administratora przysługują Ci następujące prawa:

 

1. Prawo do informacji

Możesz żądać od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są przez nas dotyczące Ciebie dane osobowe. Jeśli taki proces przetwarzania występuje, możesz żądać od administratora następujących informacji:

(1) celów przetwarzania, do których mają posłużyć dane osobowe;

(2) kategorii danych osobowych, które są przetwarzane;

(3) odbiorców lub kategorii odbiorców, którym ujawnione zostały lub ujawniane są Twoje dane osobowe;

(4) planowanego okresu przechowywania Twoich danych osobowych lub, jeśli niemożliwe są tu konkretne dane, kryteriów określania czasu przechowywania;

(5) występowania prawa do sprostowania lub usunięcia Twoich danych osobowych, prawa do ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

(6) występowania prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

(7) wszystkich dostępnych informacji o pochodzeniu danych, jeśli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą;

(8) występowania zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotnych informacji o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Przysługuje Ci prawo do żądania informacji o tym, czy dotyczące Ciebie dane osobowe są przekazywane do kraju trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W związku z tym możesz żądać pouczenia odnośnie stosownych gwarancji zgodnie z art. 46 RODO w związku z przekazywaniem.

 

2. Prawo do sprostowania

Masz prawo do sprostowania i/lub uzupełnienia względem administratora, jeśli dotyczące Ciebie przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe lub niepełne. Administrator musi niezwłocznie wykonać sprostowanie.

 

3. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Pod poniższymi warunkami możesz żądać ograniczenia przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych:

(1) jeśli podważasz poprawność dotyczących Ciebie danych osobowych w okresie umożliwiającym administratorowi sprawdzenie poprawności danych osobowych;

(2) przetwarzanie jest niezgodne z prawem i sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

(3) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub

(4) wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie jest jeszcze stwierdzone, czy uzasadnione powody administratora przeważają Twoje powody.

Jeżeli przetwarzanie dotyczących Ciebie danych osobowych zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.

Jeśli ograniczenie przetwarzania zostało ograniczone według powyższych warunków, zostaniesz pouczony przez administratora, zanim ograniczenie zostanie zlikwidowane.

 

4) Prawo do usunięcia

a) Obowiązek usunięcia

Masz prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących Ciebie danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć te dane, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

(1) Dotyczące Ciebie dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.

(2) Cofnąłeś zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.

(3) Wnosisz sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wnosisz sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania.

(4) Dotyczące Ciebie dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.

(5) Dotyczące Ciebie dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator.

(6) Dotyczące Ciebie dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

b) Informacja dla osób trzecich

Jeżeli administrator upublicznił dotyczące Ciebie dane osobowe, a na mocy art. 17 ust. 1 RODO ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że jako osoba, której dane dotyczą, żądasz, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.

c) Wyjątki

Prawo do usunięcia nie istnieje, jeśli przetwarzanie jest konieczne

(1) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;

(2) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

(3) z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h oraz i, a także art. 9 ust. 3 RODO;

(4) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. a), uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub

(5) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

5. Prawo do pouczenia

Jeśli korzystałeś względem administratora z prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, jest on zobowiązany do przekazania tego sprostowania lub usunięcia danych bądź ograniczenia przetwarzania wszystkim odbiorcom, którym ujawnił Twoje dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie związane z nieproporcjonalnym nakładem.

Masz wobec administratora prawo do otrzymania informacji o tych odbiorcach.

 

6. Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do otrzymania od nas danych osobowych dotyczących Twojej osoby, które udostępniłeś administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnym formacie nadającym się do odczytu komputerowego. Ponadto masz prawo przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dane osobowe zostały udostępnione, jeśli

(1) przetwarzanie opiera się na podstawie zgody według art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO lub na umowie według art. 6 ust. 1 lit. b RODO i

(2) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

W wykonywaniu tego prawa masz ponadto prawo sprawienia, aby dotyczące Ciebie dane osobowe były przekazywane bezpośrednio przez administratora innemu administratorowi, o ile jest to wykonalne technicznie. Nie może to naruszać wolności i praw innych osób.

Prawo do przenoszenia danych nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

 

7. Prawo sprzeciwu

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów.

Administratorowi nie wolno już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, Twoich danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów. W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego – bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE – możesz wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

 

8. Prawo do odwołania deklaracji zgody związanej z prawem ochrony danych

Masz prawo do odwołania w każdej chwili deklaracji zgody związanej z prawem ochrony danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Masz prawo podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa. Nie ma to zastosowania, jeżeli ta decyzja:

(1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między Tobą a administratorem,

(2) jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony Twoich praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów lub

(3) następuje za Twoją wyraźną zgodą.

Jednak decyzje te nie mogą bazować na szczególnych kategoriach danych osobowych wg art. 9 ust. 1 RODO, jeśli nie obowiązuje art. 9 ust. 2 lit. a lub g RODO oraz podjęto stosowne środki w celu ochrony praw i wolności oraz Twoich uzasadnionych interesów. W przypadkach, o których mowa w punkcie (1) i (3), administrator wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i Twoich prawnie uzasadnionych interesów, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.

 

10. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza rozporządzenie RODO. Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, informuje skarżącego o postępach i efektach rozpatrywania skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej na mocy art. 78 RODO.

Otwarta informacja o polityce prywatności