Our New Plain Bearing Configurator: Get Your Individual Offer in Just 3 Simple Steps! Configure now
Friesische Verschleißtechnik, AGB

Ogólne warunki sprzedaży i dostawy

Oferty i zlecenia:
Nasze oferty są z reguły niewiążące. Zlecenia są dla nas wiążące dopiero po pisemnym potwierdzeniu.

Ceny:
Jeżeli nie zostało uzgodnione inaczej, do rozliczenia obowiązują ceny sprzedaży podane w potwierdzeniu zlecenia Incoterms loco fabryka w Uplengen- Jübberde.

Czas dostawy:
Podane przez nas terminy dostawy nie są wiążące. Wydarzenia od nas niezależne, jak strajki, awarie w zakładzie i inne okoliczności uniemożliwiające lub utrudniające prawidłowe i terminowe wykonanie dostawy, wydłużają odpowiednio uzgodnione terminy dostawy i upoważniają nas do całkowitego lub częściowego odstąpienia od umowy. Podane w potwierdzeniu zlecenia informacje o dostawie są więc przybliżone, a nie gwarantowane.

Wysyłka:
Wysyłamy na koszt i ryzyko odbiorcy. Za opakowanie naliczamy jedynie koszty własne. Z tego względu zwroty są nieopłacalne. Nie udzielamy zwrotu pieniędzy. Z wyłączeniem opakowań specjalnych.

Płatność:
Nasze rachunki są płatne do 30 dni od daty wystawienia rachunku. Po przekroczeniu tego terminu mamy prawo do naliczenia odsetek za zwłokę i wydatków według stawek, które są naliczane w bankach prywatnych za niepokrycie kredytów. Płatność należy uiścić w walucie podanej na potwierdzeniu zlecenia. Wszystkie zlecenia wykonywane są z zastrzeżeniem zgody naszego działu ds. finansów.

Towar pozostaje naszą własnością do całkowitego pokrycia kosztów i wypełnienia wszystkich zobowiązań wynikających wobec nas z całego stosunku handlowego. Czeki i weksle są przyjmowane w celu wykonania zobowiązania. Zastrzeżenie własności obowiązuje również w przypadku dalszej obróbki, instalacji lub dalszej sprzedaży. Niniejszym zrzekamy się wszelkich roszczeń z tytułu dalszej sprzedaży lub instalacji podmiotom trzecim.

Masy, wymiary i odchylenia:
Wszelkie informacje dotyczące ilości i mas produktów są niewiążące; odchylenia o ok. + /- 10% nie są wadą, jeżeli nie ustalono wyraźnie ilości lub masy.

Gwarancja:
Za wady dostarczonego towaru odpowiadamy pod warunkiem, że w ciągu 14 dni po otrzymaniu towaru będziemy o tym pisemnie poinformowani. Za wady przy zastowaniu naszych produktów przejmujemy gwarancję wynoszącą 12 miesięcy od instalacji, a maksymalnie 15 miesięcy od dostawy; wyjątkiem jest zużycie naturalne. Warunkiem przejęcia gwarancji jest montaż towaru zgodnie z naszymi instrukcjami i przestrzeganie naszych zaleceń dotyczących warunków obsługi. Gwarancja ta odnosi się - każdorazowo według naszej decyzji - do nowej dostawy, poprawy wyrobu lub zwrotu ceny. Inne roszczenia zamawiającego nie istnieją. Tym samym nie zwracamy kosztów demontażu i ponownego montażu oraz skutków szkód jakiegokolwiek rodzaju.

Miejsce wykonania zobowiązania i właściwość sądu:
Miejscem wykonania zobowiązania dla dostawy i zapłaty oraz wyłączna właściwość miejscowa sądu dla stron jest Leer.

Otwarta informacja o polityce prywatności